Uczniowie klas pierwszych

Nauka gry na gitarze
2015 – 2016 7 września 2015
gitara
Zajęcia nauki gry na gitarze w każdy wtorek w godzinach 14.30-16.00 w Klubie Gimnazjalisty.
Zajęcia prowadzi pan Rafał Kajak. Zapraszamy od 8.09.2015 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2015/2016
2015 – 2016 7 września 2015
Propozycja Rady Pedagogicznej:
1 dzień – 21.03.2016 r. – Dzień Samorządności i Festiwal Talentów
3 dni – 18-19-20.04.2016 r. – egzamin gimnazjalny
1 dzien – 02.05.2016 r. – poniedziałek przed Świętem Konstytucji 3-go Maja
1 dzień – 27.05.2016 r. – piątek po Bożym Ciele
2 dni – 21-22.06.2016 r. – Szkolna Olimpiada Sportowa
Kiermasz podręczników
2015 – 2016 1 września 2015
podręczniki
Zapraszamy
uczniów z klas II i III
na kiermasz używanych podręczników,
który odbędzie się w piątek 4 IX 2015 r.
na łączniku
od godz.12.00 do 12.45
Dodatkowych informacji udziela p. M. Wacińska

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2015/2016
2015 – 2016 1 września 2015
We wtorek 1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2015/2016.

Po mszy świętej i spotkaniu uczniów z wychowawcami w klasach odbył się uroczysty apel. Pani dyrektor Elżbieta Kich – Wiśniewska przywitała wszystkich bardzo serdecznie. Szczególne słowa skierowała do uczniów klas pierwszych, którzy złożyli uroczyste ślubowanie. Były życzenia owocnej pracy, sukcesów, przyjemnie spędzonego czasu w szkole.

Wrzesień kojarzy się wszystkim z zakończeniem wakacji i rozpoczęciem roku szkolnego. Jednak pamiętajmy, że nie zawsze tak było. 1 września 1939 r. Polska została zaatakowana przez nazistowskie Niemcy. Rozpoczęła się II wojna światowa – jedno z najtragiczniejszych doświadczeń z historii Polska Europy i świata.

Uroczysty apel zakończyliśmy słowami Jana Pawła II :”Musicie od siebie wymagać, choćby inni od Was nie wymagali”. Człowiek, który wymaga od siebie, to osoba, która stara się spełniać w każdej z dziedzin ludzkiego życia. Realizuje ona swoje zamierzenia, stawiając sobie wysoko poprzeczkę. Nieustannie pracujmy nad swym duchem, będąc wytrwałym. Z cierpliwością znośmy porażki i bez pychy cieszmy się z sukcesów.

Wszystkiego dobrego z nowym roku szkolnym!

Wyprawka szkolna 2015/2016
Artykuły 14 lipca 2015

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że do konsultacji publicznych, w tym z partnerami społecznymi, związkami zawodowymi oraz organizacjami pracodawców został skierowany projekt Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2015 r.Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2015 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się:

uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum
uczniów słabowidzących,
uczniów niesłyszących,
uczniów słabosłyszących,
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
uczniów z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV.
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych, dofinansowanie obejmować będzie również zakup materiałów edukacyjnych, z wyjątkiem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci skorzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym są to, w szczególności, książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów.

Równocześnie uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczający do klasy I szkoły podstawowej będą mieli prawo do otrzymania pomocy w formie pełnego dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych, w przypadku gdy uczniowie ci nie skorzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W przypadku uczniów, którzy będą ubiegać się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem utrzymano w projekcie programu jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić będzie 574 zł na osobę w rodzinie.

Ministerstwo Edukacji Narodowej szacuje, że w 2015 r. z programu będzie mogło skorzystać ok. 227 tys. uczniów, w tym ok. 105 tys. uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Planowana kwota dofinansowania:

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, będzie wynosić:
zobacz tabelę